ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

НА ЕЛЕКТРОННА СПОРТНА КАРТА

CoolFit

I.   Дефиниции

„Оператор“

Оператор означава „КУУЛ ФИТ” ЕООД, ЕИК 202724253, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Околовръстен път №251Е.

„Карта CoolFit

Електронен QR-код генериран чрез мобилното приложение CoolFit, собственост на Оператора. Карта CoolFit се издава поименно, само на лица на възраст над 18 години и не може да се преотстъпва на трети лица. При определени условия, предвидени в съответните договори, на едно лице може да се издаде и предостави за ползване само една Карта CoolFit.

„Клиент“

Означава търговски дружества, организации с нестопанска цел, еднолични търговци и други такива, които купуват фитнес услугата CoolFit от Оператора, за да ги предоставят на техни служители и/или служители на Клиента, които имат право директно да купят от Оператора услугата CoolFit;

„Потребител“

Означава физическо лице, което има активен CoolFit абонамент сключен чрез платформата https://coolfit.bg/ и което има достъп до мобилното приложение CoolFit, с което ползва услугите на Спортен център.

„Спортен център“

Означава спортен център, фитнес център, спортна или фитнес зала, или друг подобен обект, в който се предоставят спортни и/или фитнес услуги, които могат да бъдат ползвани чрез Карта CoolFit. Списък на всички Спортни центрове и информация за услугите, които могат да бъдат ползвани в съответните Спортни центрове, е публикувана и периодчино се актуализира на уебсайта на Оператора: https://coolfit.bg/ ;

„Документ за самоличност“

Означава документ, издаден от компетентните български държавни, общински, образователни или други институции, съдържащ име, фамилия и снимка на Ползвателя на Карта CoolFit (например: лична карта, паспорт, шофьорска книжка);

CoolFit услуги“

Означава всички спортни и фитнес услуги, които могат да бъдат ползвани от Ползватели на Карта CoolFit. Информация за всички услуги, които могат да бъдат ползвани от Ползвателите на Карти CoolFit, Спортните центрове, в които могат да бъдат ползвани, и условията за ползването им е публикувана на следната уебстраница: https://coolfit.bg/. В случай че има специални условия за ползване на конкретна спортна или възстановителна услуга в конкретен Спортен център, те се публикуват в секция „ОБЕКТИ” на сайта https://coolfit.bg/ за съответния Спортния център;

II. Предмет

1. Настоящите Общи условия („Общи условия”) уреждат отношенията между Оператора, Клиентите и Потребителите, относно използването на услугите на Спортните центрове с Карта CoolFit.

III. Общи положения

2. Всеки Ползвател на Карта CoolFit има право на едно посещение на ден, на един Спортен център, при което посещение може да ползва само един вид CoolFit услуга, с изключение на изрично посочени Спортни центрове на уебстраницата: https://coolfit.bg/, в които може да се ползва повече от една CoolFit услуга.

3. Картите CoolFit не осигуряват безплатно ползване на екипировка и/или услуги на индивидуален треньор освен ако това не е изрично упоменато на уебсайта на Оператора: https://coolfit.bg/.

4. Картите CoolFit и приложението, чрез което са генерирани, са собственост на Оператора и след като отпадне основанието за ползването им, включително, но не само, когато изтече срокът им на валидност, когато бъде прекратен договорът със съответния Клиент и др. Достъпът до тях чрез приложението CoolFit се ограничава едностранно от Оператора.

5. Всички Ползватели на Карти CoolFit са длъжни да се запознаят предварително и да спазват правилата в Спортните центрове, които посещават.

6. Ползвателите на Карти CoolFit нямат право да ги използват по никакъв друг начин, освен, за да получат личен достъп до Спортните центрове, включително, но не само, нямат право да ги преотстъпват за ползване на други лица, да търгуват с тях, да ги отдават под наем, да ги подаряват на други лица, и др.

7. Всяко ограничение, технически проблем, забравена парола или друго обстоятелство, което не позволява ползването на приложението CoolFit, следва да бъде съобщено в рамките на 24 часа от съответния Ползвател на Оператора.

8. Лице, което ползва карта CoolFit за придружител/и, може да бъде посочвано, като придружител/и, само от един служител, нает от Клиента, в срока на действие на Договора между Оператора с Клиента.

8.1. В случай, че желаете да заявите придружител, Вашата заявка ще бъде разгледана от фирмен администратор в работно време и ще бъде одобрена/отказана:

- При одобрена заявка, Вие ще получите имейл за това, в отговор на заявката. Вашият придружител ще получи системен имейл за регистрация в CoolFit до 24 часа след одобрението.

- При отказана заявка, Вие ще получите имейл за това, в отговор на заявката. В този случай ще можете да заявите нов придружител вместо вече подадения.

8.2. Вашата заявка за придружител, подадена през мобилната апликация, няма да бъде одобрена ако:

- Заявеният от Вас придружител има активно членство в Пулс към момента на заявяването или е имал такова и то е прекратено преди по-малко от 3 календарни месеца от момента на заявяването.

- Месечната Ви такса за заявения от Вас абонамент не е платена.

- Вашата карта не е активна и е прекратена от Ваша страна.

- Самият Вие сте придружител и подавате заявка за придружител.

- Вашата компания заявява придружители директно към нас.

- Заявеният потребител е бил придружител към служител в дадена компания, то той не може да бъде повече придружител в същата компания. Може да е придружител към служител в друга компания.

9. При установена нередност при използването на личния Ви профил в мобилната апликация - ползване на профила Ви от трети лица, неспазване на правилата и условията за ползване на спортния център, който посещавате, както и друг вид нередност спрямо правилата за ползване на Coolfit, запазваме правото си да деактивираме профила Ви и преустановим ползването му.

9.1. При необходимост от ползване на CoolFit абонамента Ви от второ мобилно устройство, с цел верификация на профила Ви, моля да се свържете с нас.

9.2. Информация, свързана с достъпността на CoolFit услугите, и ползването на Картите CoolFit може да се получи на безплатен телефонен номер 070014496.

10. Ползването в Спортните центрове на услуги извън CoolFit услугите следва да се заплаща от Ползвателите на Карти CoolFit съгласно ценоразписа на съответния Спортен център.

IV. Условия за достъп до Спортни центрове.

11. Ползвателят създава свой профил в приложението CoolFit, като следва инструкциите на приложението. Индивидуалният профил на Ползвателя се активира, след като той предварително е потвърдил по указания в приложението начин, че е запознат с настоящите Общи условия. Преди използването на услуга с CoolFit трябва Ползвателят следва да влезе в профила си в приложението CoolFit, където се генерират QR-код, който QR-код се предоставя на рецецията на съответния Спортен център, за да бъде сканиран и легитимиран клиентът. В случай че ползвателят няма качена снимка в приложението няма да може да използва услугата. Фирменият администратор си запазва правото да одобрява/отказва снимки, които счита, че не отговарят на описаните условия.

12. Ползвателите на Карти CoolFit може да не бъдат допускани до съответен Спортен център, ако услугата, която желаят да ползват в този момент, е изцяло заета.

V. Правила за плащане и срокове.

13. Клиентът, който купува CoolFit карти за своите служители (Потребители по смисъла на настоящите Общи условия), ще плаща на основание предоставяне на фактура от Оператора след 25-то число на съответния месец.

14. Потребител, който директно купува CoolFit, след потвърждение от Клиент, че е негов служител, плаща картата си лично, като се задължава да направи 1-вото дължимо плащане през мобилното приложение CoolFit в собствения си профил. След което следващите плащания се извършват автоматично съгласно данните на неговата дебитна или кредитна карта, които се запазват в „Първа Инвестиционна Банка“ АД, с цел автоматични последващи транзакции, за които с активирането на услугата от Потребителя, се приема, че той е дал изричното си съгласие до момента, в който Ползвателят на картата не заяви прекратяване от 1-во до 25-то число на текущия календарен месец, с което прекратяването влиза в сила от 1-во число на следващия календарен месец. При необходимост от възстановяване на суми, платени с карта от страна на потребителя в мобилното приложение CoolFit, възстановяването на съответните суми ще се извърши чрез възстановяваща картова операция, направена със същия платежен инструмент.

15. Карта CoolFit може да се заявява от 1-во до 25-то число на съответния месец от Клиента или от Ползвател и се активира от 1-во число на следващия календарен месец.

16. Всяка активна карта CoolFit, ако не бъде прекратена изрично от Ползвателя през мобилното приложение CoolFit, се подновява автоматично за следващия календарен месец и Ползвателят дължи съответното плащане. Прекратяването на активна карта от Ползвателя през мобилното приложежение CoolFit се извършва чрез натискането на бутон „ПРЕКРАТИ АБОНАМЕНТА СИ ОТ СЛЕДВАЩИЯ МЕСЕЦ“ в основното меню в профила на Потребителя. Операторът изцяло по своя преценка има право временно да ограничи или да прекрати предсрочно активна карта CoolFit, в случай че установи, че картата се ползва за професионални, търговски или рекламни цели, или за дейности извън обичайните за тренировки на средния потребител, като е длъжен предварително да уведоми Ползвателя.

17. Карта CoolFit може да бъде издадена на до 1 брой придружител на всеки служител на Клиента. Картата за придружител може да бъде закупена и ползвана само заедно с активна карта на служител на Клиента (Повече детайли в т. 8).

VI. Разни

18. Служителите на Спортните центрове и служителите на Оператора имат право да проверяват генерирания за съответния Потребител QR-код от приложението CoolFit и при необходимост документите за самоличност на Ползвателите на Карти CoolFit и при установено несъответствие с имената, Операторът може да блокира достъпа на Потребителя до приложението CoolFit.

19. Операторът не носи отговорност, в случай че Ползвател на Карта CoolFit или придружител претърпи някакви вреди в Спортен център, докато ползва услуги чрез Kартата CoolFit или се намира в сградата на Спортния център.

20. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни и/или допълвани от Оператора. Новите/изменени Условия влизат в сила от 1-во число на месеца, следващ публикуването им на уебстраницата: https://coolfit.bg/ . Операторът се задължава да публикува на уебстраницата си https://coolfit.bg/ новите/изменени Условия до 15-то число на месеца, предхождащ влизането им в сила. Клиентите имат право да възразят срещу новите/изменени Условия до последно число на месеца, в който те са публикувани, като изпратят и-мейл до contact@coolfit.bg. В случай че не подадат възражение срещу тях в посочения срок, новите/изменени Условия се считат за одобрени от Клиента и Ползвателите.

21. Операторът и Спортните центрове са приели и се задължават да спазват съдържанието на ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ, публикувана на интернет страницата: https://coolfit.bg/.

22. Ползвателят се съгласява Операторът и Спортните центрове да разполагат с предоставените при регистрацията от Ползвателя данни за контакт за маркетинг и промоционални цели (в това число и за изпращане на търговски съобщения).

23. Ако някоя от разпоредбите на тези Общи условия е недействителна или неприложима до определена степен, то тя се замества по право от приложимите норми на закона и не влече недействителност на останалите разпоредби.

24. Адресираните до Оператора предложения, жалби и молби се разглеждат и решават от Оператора, не по-късно от един месец от получаването им, като жалбоподателят се информира писмено за резултата.

25. Спорове между страните по настоящите Общи условия могат да се решават по реда за разглеждане на предложения, жалби и молби, по реда за извънсъдебно разрешаване на спорове, предвиден в действащото законодателство, включително пред компетентния регулаторен орган. Съдействието на Секторната помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на електронните съобщения може да бъде поискано след като спорът е отнесен за решаване от Оператора и е налице решение – адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 589, интернет страница www.kzp.bg; имейл: adr.els@kzp.bg. Когато спорът се отнася до договори за онлайн продажби или услуги за решаването му може да се може да се ползва Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове: http://ec.europa.eu/odr.

26. Всички спорове между Оператора, Клиента и Ползвателите относно ползването на услугите и по настоящите Общи условия се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие или решение чрез способите по предходната точка, всяка от страните може да отнесе спора пред компетентния съд в гр. София.

27. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия, както и по отношение на въпроси, неуредени в тях, се прилага българското законодателство.